Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 

İç Güvenlik Strateji Belgesi'nde Aleviler

Aleviyol - Özel Haber:
Geçtiğimiz günlerde bir "örgüt"ün "gerilla" söylemi Aleviyol sayfalarında yer almıştı. Ardından oldukça uzun bir süreden beri yayınlamayı düşündüğümüz bir belgede bu kez Aleviler nasıl ele alınıyor diye kamuoyunun bilgisine ve ilgisine sunmak istedik. "İç Güvenlik Strateji Belgesi"nde Aleviler başlıklı haber bu şekilde oluştu. Konuyla ilgili bölümleri okurla paylaşıyoruz.

"BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR


1. AMAÇ:
Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi ile belirlenen İç Güvenlik siyaseti çerçevesinde milli güç unsurlarının hazırlanması, yönlendirilmesi, geliştirilmesi ve kullanılmasına ait hareket tarzlarını belirlemektir.

2. KAPSAM:
İç Güvenlik Stratejisi. İç Güvenlik alanındaki mevcut durumu, kısa, orta ve uzun vadeli muhtemel gelişmeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin İç güvenliğine ilişkin milli hedefleri ile ara hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere milli güç unsurlarının kullanılması ve geliştirilmesi ile ilgili bütün kurum ve kuruluşları ve bunların faaliyetlerini kapsar. Bu görevler İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülür.

3. TANIMLAR:
a.Milli Güvenlik;
Devletin Anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun, her türlü dış ve iç tehdit ve risklere karşı korunması ve kullanmasıdır.
b.Milli Güvenlik Siyaseti;
Milli Güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nün tavsiyeleri de dikkate alınarak; Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyasettir.
c.Milli Güç;
Bir devletin milli menfaatlerini sağlamak ve milli hedeflerini elde etmek için kullanabileceği ekonomik, askeri, siyasi, insan gücü, coğrafi, idari, sosyo-kültürel, psiko-sosyal ve bilimsel-teknolojik gibi güçlerden oluşan maddi ve manevi unsurların toplamıdır.
d.Milli Menfaat;
Devletin bekası ve güvenliği ile milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaçlardır.
e.Beka;
Bir devletin toprak bütünlüğünü, ahdi hukukunu ve anayasal düzenini iç ve dış tehditlere karşı koruyarak hayatiyetini devam ettirmesidir.
f.İç Tehdit;
Kökü ve kışkırtıcı kaynakları içeride ve dışarıda olan, yurt içinde açık veya gizli faaliyetler sonucu yurdun iç güvenliğini sarsan tehlikeler ile Anayasada belirlenen devlet düzenini yıkarak yerine kendi ideolojilerine uygun bir düzen kurmayı ve ülkeyi bölmeyi amaçlayan aşırı sol, aşırı sağ, bölücülük ve azınlık faaliyetlerinden oluşan bir tehdittir.
g.Dış Tehdit;
Diğer bir ülkenin niyetlerinin, olanak ve yetenekleri ile hareketlerinin değerlendirilmesine dayanan tehlike algılamasıdır.
h.İç Güvenlik;
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehlike ve suça karşı ülkenin genel emniyet ve asayişinin sağlanmasıdır.
ı.Yıkıcı Faaliyetler;
Bir milletin birlik ve beraberliğini parçalamak, kurulu düzen ve yönetime karşı güvensizlik yaratmak, moralini bozmak, mücadele azmini kırmak ve milli gücünü zayıflatmak için gizli/açık, doğrudan/dolaylı şekilde yürütülen faaliyetlerdir.
j.Bölücü Faaliyetler;
Devleti parçalayarak, kendilerince belirlenmiş bölgelerde, kendi görüşleri istikametinde devlet kurabilmek amacıyla yürütülen faaliyetlerdir.
k.İrticai Faaliyetler;
Devletin Anayasada belirlenen demokratik, laik, sosyal, hukuki, siyasi ve iktisadi yapısını ortadan kaldırarak dini esas ve prensiplere dayanan bir devlet kurma amacını güden faaliyetlerdir.
I.Azınlık;
Ülkemizde yaşayan azınlıkların hak ve özgürlükleri Lozan Antlaşmasında saptanmıştır. Adı geçen Antlaşma ile azınlıklar, temel hak ve hürriyetler ile Devlet-vatandaş ilişkisi bakımından Müslüman halka eşit duruma getirilmiş ve ayrıcalıklı uygulamalara son verilmiştir. Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra Türkiye, Antlaşmadan doğan hakların tamamını metinde açıkça azınlık olarak ifade edilmeseler de, Ermeni, Rum ve Yahudiler için uygulamaya koymuştur. Diğer gayrimüslim gruplar ise azınlık kavramı dışında telakki edilmiştir.
Çıkar Amaçlı Suç Örgütü;
Haksız ekonomik kazanç elde etmek amacıyla kurulmuş ve bir suç şirketi gibi hareket eden, uluslararası bağlantı kurabilme, gizlilik, şiddet ve yolsuzluk gibi özelliklere sahip olan örgütlerdir.
m.Yolsuzluk;
Kamu gücünün özel çıkar sağlamak için kötüye kullanılması veya kamu ve özel kuruluşların karar verme mekanizmalarındaki yozlaşma ve bozulma yada yakın ilişkiler kurarak, kendisi ve yakınları için bu davranıştan bazı avantajlar sağlamaya yönelik kasıtlı ve uygunsuz hareket ve faaliyetlerdir.
n.Kayıtdışı Ekonomi;
Kamu düzenini korumak için getirilen yasalara ve mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen ve belgeye bağlanmayan hem kayıt dışı hem de yasadışı ekonomik faaliyetleri ifade etmektedir.
o.Yasadışı Göçmen;
Doğrudan veya dolaylı olarak parasal veya maddi başka çıkar elde etmek için uyrukluğunu taşımadığı veya daimi ikamet sahibi olmadığı bir devlete yasadışı giren veya bulunan kişidir.
p.Karapara;
4208 sayılı yasanın 2/a maddesinde sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, mal veya gelirleri veya bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değere karapara denir.
r.Karaparaya Öncül Suç;
İşlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, mal veya gelirleri veya bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değerlerin karapara olarak kabul edildiği suçtur.
s.Mülteci;
Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıya denir.
t.Sığınmacı;
Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade etmeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa ve önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıya denir.

4. YASAL DAYANAK
a.Bakanlar Kurulunun 10.07.2001 Tarih ve 2001/2717 Sayılı Kararı ile onaylanan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi,
b.Başbakanlığın 24 Ekim 2001 tarih ve MGKGENSEK: 0500-166-01/ MGSB(OIB) sayılı emri.

5. HAZIRLAMA/GÜNCELLEŞTİRME ESASLARI :
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinde değişiklik olması halinde veya iç güvenliğimize yönelik tehdit ve risk değerlendirmelerine göre verilecek emirler doğrultusunda güncellenecektir

İKİNCİ BÖLÜM
İÇ TEHDİT UNSURLARI VE İÇ GÜVENLÎĞİ ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(..)
2. İÇ TEHDİT UNSURLARI
a. Bölücü Faaliyetler
(…)
b. Yıkıcı Faaliyetler
(…)
d. Diğer Faaliyetler
(…) Ayrıca bazı dini nitelikli faaliyetlerin, ülkemizdeki etnik yapıyı da zemin olarak kullanmak suretiyle taban kazanma arayışlarına yöneldikleri gözlenmektedir. Bu kapsamda, yıkıcı-bölücü amaçlı ideolojik motifli grup ve örgütler ile Hıristiyan misyonerler, Bahai, Yehova Şahitleri gibi unsurlar tarafından özellikle Alevi ve Kürt olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik planlı ve bilinçli olarak faaliyetler yürütülmektedir.
Öte yandan, bazı kesimler tarafından Aleviliğin Şii çizgiye çekilmesi gayretleri dikkat çekmekte, bu bağlamda Aleviliğin gerek Şii, gerek Nusayri ve gerekse ateist çizgide yorumlanması ve bu yöndeki istismarına yönelik faaliyetler yürütülmektedir.
Günümüzde dünya ülkelerinin hedeflerine ulaşmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarını araç olarak kullandıkları bilinmektedir. Bu çerçevede yurtdışı merkezli veya uluslarla kuruluşlarla bağlantılı çalışan ülkemizdeki vakıf, dernek, platform v.b. oluşumların milli birlik ve bütünlüğümüz ile ülke menfaatlerimiz açısından faaliyetleri hassasiyet arz etmektedir. (…)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İÇ GÜVENLİK STRATEJİSİ
1. İÇ GÜVENLİĞE İLİŞKİN HEDEFLER
a.İç Tehdit Unsurlarına Yönelik Alınması Gereken Tedbirler Genel Tedbirler
(…)
Bölücü ve Yıkıcı Faaliyetlere Yönelik Tedbirler;
(…)
(25) Yıkıcı ve bölücü örgütlerin başta İstanbul olmak üzere metropollerin varoşlarında yaşayan özellikle kürt ve alevi vatandaşlarımıza yönelik uyguladıkları propagandaları ve yürüttükleri faaliyetleri etkisiz hale getirmek amacıyla, aydınlatma ve bilgilendirme amaçlı çalışmalar icra edilmeli ve söz konusu örgütlerin eleman temini bağlamında bu kesimi istismar etmeleri önlenmelidir.
(…)
İrticai Faaliyetler ve Din İstismarına Yönelik Tedbirler
(…)
(40) Her ortam ve aşamada aşağıdaki hususların sürekli olarak işlenmesi sağlanmalıdır.
- Laiklik, dinsizlik demek değildir.
- Laiklik dinin yaşanmasının yanısına, istismarının önlenmesinin de en büyük teminatıdır.
- İslamiyet, en geniş ölçüde din ve vicdan hürriyetini tanır.
- Laiklik, Devletin vatandaşlarına din ayrımı yapmaksızın hizmetlerini sunmasını gerektirir.
- İslamiyet, inanç ve ibadette zorlamayı reddeder.
- Laiklik, Müslümanlara ve inançlarına baskı aracı değildir.
- İslamiyet, şiddeti değil, tebliği esas alır.
- İslamiyet, bir ırkın, bir zümrenin, bir şahsın siyasal hakimiyet kazanması için bir araç değil, insanları, Allah'a iman etmeye çağıran bir dindir.
- Laiklik din ve vicdan hürriyeti demektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları istediği dini seçmek ve gereğini yerine getirmek hakkına sahiptir.
- Alevilik ve Bektaşiliğin Şiilikle bir ilgisi yoktur. Gerçekte Alevilik ve Bektaşilik, tarihi-kültürel sürecin ortaya çıkarttığı, tasavvufi içerikli şekli farklılıktan ibarettir. (…)
Diğer Faaliyetlere Yönelik Tedbirler;
(…)
(43) Hıristiyan misyonerler, Bahai, Yehova Şahitleri gibi unsurlar tarafından özellikle Alevi ve Kürt olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik planlı ve bilinçli olarak yürütülen faaliyetlere karşı duyarlı bulunulmalı ve vatandaşlarımız bu konularda bilinçlendirilmelidir.
(…)
(46) Bazı kesimler tarafından Aleviliğin Şii çizgiye çekilmesi gayretleri çerçevesinde; Aleviliğin gerek Şii, gerek Nusayri ve gerekse ateist çizgide yorumlanmasına ve bu yöndeki istismarına karşı duyarlı bulunulmalıdır. (…)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İÇ GÜVENLİK YÖNETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ VE TEŞKİLATLANMA
(…)
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HUSUSLAR
1. YÜRÜRLÜK
İç Güvenlik Strateji Belgesi,... .............ile onaylanmıştır
2. UYGULAMA VE SORUMLULUK
a. İç Güvenlik Strateji Belgesi'nin uygulanmasından İçişleri Bakanlığı sorumludur.
b. Belgede görev verilen bakanlıklar, iç güvenlik kuruluşları ve diğer kurumlar İç Güvenlik Strateji Belgesi'nin uygulanması amacıyla kendi görev alanlarına ilişkin görevleri yerine getirmek zorundadırlar.
c. İçişleri Bakanlığı, Belgenin yürürlüğe girmesini müteakip uygulamaya ilişkin esasları ve diğer bakanlık ve kuruluşlar tarafından yapılacak görevleri takip ve koordine edecektir.
3. DÜZELTME VE DEĞİŞİKLİKLER:
a. İç Güvenlik Strateji Belgesi'nin düzeltme ve değiştirme işlemi, Belgenin hazırlama/güncelleştirme esaslarına göre yapılacaktır.
b. Bu belgenin içeriği hakkında meydana gelebilecek önemli değişiklik önerileri İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.
4. DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI:
Belge;
a. Gizlilik derecesine uygun olarak muhafaza edilecek, yetkisiz kişilerin eline geçmesini engelleyici tedbirler alınacaktır.
b. Kullanılmasında bilmesi gereken prensibi uygulanacaktır.
c. Uygulamakla sorumlu kişilerin değişmesi halinde; görevi devralanlara en kısa zamanda yapılan işlemlerle birlikte sunularak işlemin devamlılığı sağlanacaktır.
Kaynak: http://www.yesil.org/mgsb/index.htm


 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz