Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 
Nefretle Kýnýyoruz !

Yarýn Ata`mýzýn 125. Doðum Günü. Yarýn Kurtuluþ Savaþý`mýzýn baþlangýcýnýn 87. yýldönümü. Mutlu günler bugünler. Acaba öylemi!
Dün, Ata`mýzýn arkadaþlarý ile, tüm olumsuzluklara raðmen emperyalist güçlere karþý verdiði savaþ sonunda kazandýðý zaferin tacý olan Cumhuriyetimizin en büyük kazanýmlarýndan biri olan "Baðýmsýz Yargý"nýn üst kuruluþlarýndan DANIþTAY`ýn saygýn yargýçlarýna saldýrý düzenlendiði gün.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa`sýnýn deðiþtirilemez ve deðiþtirilmesi teklif edilemez maddelerinden II. Maddesi, yani Cumhuriyetin nitelikleri nasýl? Hatýrlayalým birlikte:
"Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanýþma ve adalet anlayýþý içinde, insan haklarýna saygýlý, ATATüRK milliyetçiliðine baðlý, baþlangýçta belirtilen temel ilkelere dayanan, DEMOKRATýK, LÂýK ve SOSYAL bir HUKUK Devletidir."
Ve bu Demokratik, Lâik ve Sosyal Hukuk Devleti`nin, "ýdari mahkemelerce verilen ve kanunun baþka bir idari yargý merciine býrakmadýðý karar ve hükümlerin son inceleme mercii" olan DANIþTAY`ýn sayýn yargýçlarýna, toplantý halindeyken "Allahü Ekber" çýðýrýþlarýyla silahla saldýrýlýyor ve üyelerden biri, Mustafa Yücel özbilgin yaþamýný yitiriyor.
Tanrýdan ailesine baþsaðlýðý ve yaralý arkadaþlarýna da þifalar diliyoruz.
Saldýrgan (katil) kim? Alparslan Arslan. Adýnýn bir önemi var mý? Gazeler "Dindar ve ülkücü bir kiþi" olarak tanýmlýyor. Bizler "dindar" ile "DýNCý" ayýrýmýný doðru yapmak konumundayýz. Suçlular, 83 yýllýk Lâik Cumhuriyete, þeriat giysisisini giydirmek isteyenlerdir. Devletin en üst bürokrat`ý bile, "...Böylece Türkiye Cumhuriye`tinin baþlangýçta ortaya koyduðu bütün temel ilkelerin, laiklik, Cumhuriyet ve milliyetçilik gibi birçok temel ilkenin yerine daha adem-i merkezi, daha MüSLüMAN bir yapýya devretmesi sorumluluðu ve artýk bunun zamanýnýn geldiði düþüncesini taþýyorum..." diyebiliyorsa ve hala o makamda oturabiliyorsa, bir zavallýnýn "Allahü Ekber" baðýrýþlarýyla yargýya saldýrmasýný niçin yadýrgýyoruz?
Ama þu iyi biline. Ata`mýzýn kurduðu bu Cumhuriyet`in ilkelerini zayýflatmaya, ortadan kaldýrmaya veya deðiþtirmeye kimsenin gücü yetmez. Arada böyle zavallýlar çýksa da, Cumhuriyetimiz, gençliðiyle, sivil toplum örgütleriyle, ordu ve yargýsýyla dimdik ayaktadýr.
Sen rahat uyu Atam. Bizler, senin gençliðe armaðan ettiðin CUMHURýYET`in yýlmaz koruyucularýyýz.

Gökten Küçük
HADD Baþkaný
 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz