Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
  T. C. Anayasası

Madde 10. - Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

CEM Vakfı Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. İzzettin DOĞAN'ın yıllardır bu Anayasa hükmünün uygulanması doğrultusunda yaptığı çalışmalar, hükümetlerle ve siyasetçilerle yaptığı görüşmeler ve verilen demokratik mücadele sonucunda bir çok sözler verilmesine rağmen somut bir adım atılmamıştır ve daha önceki hükümetler gibi bu hükümet de Anayasal Hakları vermekten kaçınmaktadır.
Alevi İslam inancını benimseyen vatandaşların, inanç ve ibadet hizmetlerinin devlet tarafından kamu hizmeti olarak verilmesi gerekliliği açıktır. Gelinen noktada; buna inanan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Anayasanın 10. maddesinin uygulanması istemiyle adli ve idari yargıda dava açması süreci başlamıştır. Bu sürecin öncülüğü CEM Vakfı tarafından yapılmaktadır.
Açılacak olan davalarla ilgili verilecek vekaletname örneği aşağıdaki gibidir.

Konu ile ilgili bilgi için : CEM Vakfı Genel Merkezi
Adres : Zafer Mah. Ahmet Yesevi Cad. (İtfaiye Okulu Yanı) No : 290 Bahçelievler/İstanbul
Tel : 0212 451 84 12-14-16-19 Fax : 0212 451 84 15
e-mail: cemvakfi@cemvakfi.org

VERİLECEK VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Adıma T.C. yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile, hak ve menfaatlerimi korumaya, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, Yargıtay, Danıştay, bölge idare mahkemeleri ve idare mahkemelerinde gerekli her türlü kanuni işlemi yapmaya, dava açmaya, işleri takibe, kararları temyiz etmeye, kararların açıklanması ve düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, dava naklini talep etmeye, tanıkları dinletmeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları incelemeye, yanlışlıkları düzelttirmeye, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekle yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşma dışı tutulmam yolunda talepte bulunmaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, tüm ilam ve kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, adli yargı organlarında tazminat talebi içeren dava açmaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarının tevkil, teşrik ve azle bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan feragate ve feragati kabule, temyize, temyizden feragate, temyizden feragati kabule mezun ve yetkili olmak üzere Zafer Mah. Ahmet Yesevi Cad. N0:290 Yenibosna / İSTANBUL'da faaliyet gösteren Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı'nda 3403199307770 sigorta sicil no ile SSK'lı, İstanbul Barosu avukatlarından Av. Serap TOPÇU'yu vekil tayin ettim.

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz