Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
  EVLİYALAR SAHİ

Evliyalar Sultan ı Cümle Veliler Serdar ı
Şah'ı Merdan Aliyyül Mürteza Neslinden Gelen
Gözcü Karacaahmet Sultan Hazretleri:
' 'Doksan bin er ile gelince beri,
Bütün karşı varıp Rum'un erleri
Karacaahmet cümlesinin serveri
Elde mâr aslana suvar demişler." (Şevket)
Tarihi kaynaklara ve Velayet nameye göre; Otuz sekizinci (38) göbekten İmam Zeynal Abidin'e çıkan Gözcü Karacaahmet Sultan, Horasan Türk beylerinden Seyit Nureddin'in oğludur. Anası İse; Sultan anadır.
14. yüzyılda Horasan'dan Moğol İstilası sırasında doksan bin Anadolu erenleriyle birlikte Anadolu'ya (Rum'a) gelmiştir.
Anadolu'ya gelen bu erenler, yerleşik halka ahlak ve tevhid dini olan Aleviliğin özünü teşkil eden insan saygısının ve sevgisinin edeble bütünleştiğini, kadın erkek eşitliğini anlatıyor, Hak, Muhammed, Ali yolunu öğretiyorlardı.
Edebil dergâhının ve cümle erenlerin serveri Ahmet Yesevi Hazretleri cümle Anadolu erenlerinin başına "Seyyit Muhammed Hünkâr Hacı Bektaş Veliyi"
-Ya Bektaşi'm;
Artık zaman doldu. Dedelerimiz Muhammed Ali'den bana kadar gelen mukaddes emanetleri sana teslim etme zamanı gelmiştir. Diyen o yüce pir Hz. Hünkâr'a emanetleri verip ona:
-Seni Anadolu'ya gönderdiğimiz cümle erenlere "Pir" olarak gönderiyor, sana 40 yıl müddet veriyoruz, buyurdular.
Seyit Muhammed Hünkâr Bektaş Veli'nin Ruma (Anadolu'ya) gelişi:
Hz. Hünkâr Anadolu'ya yaklaştığında mânâ aleminden Anadolu erenlerine: (Esselamünaleykum Anadolu Erenleri ve Kardeşleri) dedi.
Bu sırada Anadolu Erenleri "Hak, Muhammed, Ali" hakikatler yolu olan cemde idiler. Bu cemin göz-cüsü de Karacaahmet Sultan'dı. Hz. Pir Hünkârın selâmı cemde bulunan ve gözcü Karacaahmet Sultan'ın bacısı olan (Fatma-Nurİye Kadıncık Ana'ya) malum oldu.
Aynı zamanda Sivrihisar'da meftun Seyit Nurettin'in kızı,. İdris Hocanın hanımı idi. (Bk. Miratül Makasid s. 183) Kadıncık Ana; ayağa kalkıp, elini göğsüne koyup üç defa (Aleykümselam) dedi ve edeb erkân oldu.
-Erenler, kimin selamını alırsın? Ya Kadıncık ana!
- Kadıncık Ana: Anadolu'ya bir er geliyor, sizlere selâm verdi, onun selâmını aldım dedi.
- Erenler: Dediğin er nereden geliyor?
- Fatma Nuriye Ana: Kendisi Horasan erlerindenolup. Necef den geliyor dedi.
- Erenler, gelen erin Anadolu'ya girmemesi için
velayet kanatlarımızı birbirine çatalım, yolunu
bağlayalım dediler.
- Hz. Hünkâr. Ruma vardığında yolun bağlanmış
olduğunu görüyor. (Bismillah ve billah mevlânel
azim) diyor ve velayet kuvvetiyle sıçradığında arşın
yüce katına varıyor. EİFı taçla Hünkâr'ı gören
melekler: Merhaba sefa geldin ey Hatemül
Enyiyanın ve şirî Yezdan'ın torunu, dediler.
Hünkâr ordan barışın, dostluğun, Alicenab-ın simgesi oİan güvercin şeklinde (Sulucakarahöyüke) bir taşın üzerine konuyor. Bunun üzerine; Anadolu erenleri gözcü Karaca Ahmet Sultan'a Ruma diyarını bir gözetle, tekle, çiftle dediklerinde Karaca Ahmet, her mahluk eşiyle birlikte durur, yalnız Sulucakarahöyük'te bir tek güvercin donuna girmiş bîr Veli vardır, o yalnız oturuyor. İçlerinden Hacı Tuğrul'u gidip getirmesi için gönderdiler.
Şahin donuna giren Hacı Tuğrul heybetle Hünkârın üzerine süzülüp indiğinde Hz. Hünkâr insan şekline girip; Hacı Tuğrul'u sıktığında ;
- Hacı Tuğrul: Er ere böyle kıyar mı?
- Hz. Pir: Er ere böyle hışımla İner mi? Biz
bansın, dostluğun simgesi olan güvercin donunda
geldik buyurdular.
- Hacı Tuğrul: Hünkâr'a niyaz edip kem bizden
kerem sizden ya pir! Rum erleri sizi davet ederler.
Sizi davet ediyoruz dediğinde, Ruma erenlerinin
çerağlan (kandil, ışık) söndü. Tekrar uyaramadılar.
Topluca Hünkâr'a gitmeye karar verdiler. Huzura
varıp niyaz bend oldular. Hünkâr'dan soyunu,
mürşidini, kimden nasip aldığını sordular.
-Hünkar:
"Horasan erenlerindenim. Aslım Muhammed, Ali soyundan. Mürşidim Şah Ahmet Yesevi, Meşrebim İmam Musa'yı Kâzım'dandır. Nasibim Hûda'dan" Hz. Hünkârın bu sözleri üzerine, erenler delil istediler.
Hz. Hünkâr, Şah Ahmet Yesevi'nin verdiği icazetnameyi ve Cebrail'in Hz. Muhammet'e getirdiği (yeşil fermanı) " yeşil desen üzerine beyaz yazı İle Besmele" yazılıydı. Erenler okudular ve yüce pirin önünde edebi erkân olup, Hz. Hünkâr'ı pir bilip ikrar verdiler.
Gözcü Karacaahmet Sultan diğer evliyalar gibi oda yazmakla bitmeyen kerametler gösterip yaşamının büyük kısmı Hünkâr'la ve hekimlikle geçmiştir. O nedenle şair der ki;
" Karacaahmet ulu Veli
Akıllanır gelen deli
Pirimiz Hünkâr Bektaş Veli
Yeliş Hıdır Abdal Gözcü Karacaahmet"
Cemlerde cezbe gelir ve Ehlibeyte aşın bağlılığı nedeniyle coşup kendinden geçerdi.
Aşıkların, sadıkların, maşukların, enbiya ve evliyalann cezbine, coşkusuna kim erişebilir.
Karacaahmet Sultan 1278 yılında Anadolu'ya Yazinin devami
gelmiş olup, Anadolu erlerinin kurdukları (Evliyalar ordusunun) gözcüsü olduğunu tarihi kaynaklardan direniyoruz. Nitekim o, yüce Sultan'ın yaşamında ¦\nadoluda ceryan eden bütün savaşlarda bulunduğu ve Manisa, Afyon Karahisar'da orduyu yönettiğini yöre halkından öğreniyoruz.
Karacaahmet Sultan'ın makamlarından Afyon'un İhsaniye ilçesi Gazlıgöl kaplıcaları yakınındaki Karacaahmet köyündeki türbesinin ihtişamlı bir kubbesi olup bu kubbenin altında çok sayıda hakka yürüyen evliyalar bulunmaktadır. Buradaki saduka üzerine yazılmış ayetler gezgin yazarları çok etkilemektedir. Karacaahmed Sultana duyulan saygı ve sevgi ifadesi olan şu dizeler mev-oıtıur.
"Edeble gir, makamı Feyz-i Ali'yi Evliyadır bu.
Edeb et, türbegâhı Karacaahmed Sultan'dır bu."
Günümüzden yedi yüz yıl Önce yaşamış ve tarihi pür evlerini şerefli ve onurlu, kerametler, hayranlıklar dolu olan bu evliyalar Alevi toplumu tarafından anıları önünde saygı ile yad edilip makam'ı Ali'leri ziyaret edilip kurbanlar keserler.
Karacaahmet Sultan'ın Üsküdar'da kendi adıyla anılan mezarlığını ve türbesini İstanbul ve civardaki şehirlerden o zatın hayranları, akrabaları akın akın ziyaret ederler.
Osmanlı Sultanlarından Kanuni'nin eşi "Gülfem Hatun yaptırmış, H. 1283 tarihinde de Matbah'ı Amire memuru Ziya Bey tamir ettirmiş.
Büyük Veli ve İslam düşünürlerinden olan Karacaahmet Sultan'da diğer evliyalarımız gibi ruhumuzda Hak, Muhammed, Ali, Oniki İmam sevgisi oİan , ilahi aşkın sonsuz İzini bırakan ulularımızdan biriydi. Deryadan bir katre misali yüce Veli hakkında tarihi kayıtlarımızı bir değişle bağlıyoruz:
Medet Allah dedim çıktım yollara
Yolların bekçisi pir Karacaahmet
Şen deva bulursun cümle dertlere
Lokman hekimsin sen Karacaahmet
Ne büyük saadet senin varlığın
Dillerde söylenir yüce pirliğin
Asâ elde meşhurdur gözcülüğün
Dergâhın gözcüsü er Karacaahmet
Habib der ki hakka laik velisin
Kör olanlar kıymetini ne bilsin
Muhibler pirisin hem desti girsin
Erenler Kâbesi nur Karacaahmet
7.9.94 tarihinde Karacaahmet Sultan türbesin deki CEM evinin yıkılışı hakkında:
Neden dün Sivas'ta 37, canı yakıp bugünde

milyonlarca Alevinin kutsal ibadethanesi olan Cemevini yıktılar?
NEDEN Mİ?
İşte bu sorunun yanıtına tarihler şöyle diyor
1- Son veda Haccında Hz. Muhammed'in (Maide
suresinin 3-67. cı ayetleri gereğince,) Kur-an ve Ehl-i
Beyt'in emanet bırakması,
2- Allah ve Resulünün emanetlerine hainlik etme
yin. (Enfal Sr. ayet, 27) Buyrulmasına rağmen bilin
diği veçhile bu iki emanete ne hıyanetliklerin
yapılması.
3- Halife seçim olayı: (İnandık ya Muhammed
dediklerinde; inanmadınız, inanç kalplerinizde değil
dillerinizdedir. Müslüman olduk deyin.) Halife seçim
olayında; zahiren İnandık diyenlerin atağa geçip İsla-
miyeti özünden saptırmak.
4- Fedek Olayı, Cemel Vakası Olayı, Hakem
Olayı, Kerbela Olayı ve günümüze kadar uzanan kat
liamlar, Sivas, K. Maraş, Çorum olaylarının ve
Karacaahmet Sultan Dergâhı'nın Cemevini yıkma
larının kökeninde yatan tek gerçek olay:
Hz. Muhammed'in ve Hz. Ali'nin kurdukları İslam dinini zikir edilen bütün kıyımlara rağmen sazıyla, sözüyle, deyişiyle günümüze kadar getiren Alevilerin bir araya gelmelerini Önlemek içindir.
Miratül Makasid
Hıdır Abdal Sultan, Mehmet Şimşek Aracaahınet Sultan, Mehmet Yaman Anadolu Evliyaları, Neziha Araş Gönüller Yıldızı, Hasan Fehmi Kusuni Makalet, Seyit Hüseyin
Hacı Bektaş Veli
Hararet nardadır sacda değildir Keramet baştadır tacda değildir Her ne arar isen kendinde ara Kudüs'te Mekke'de Hac'da değildir
Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma Gerçek erenlerin sözünden çıkma Eğer insan isen ölmezsin korkma Aşığı kurt yemez ucda değildir


 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz