Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 


Asırlardan beri günümüze gelene kadar bir çok kimseler İmam Cafer Sadık ismini istismar ederek buyruk yazmışlar. Bu yazılanların hiç birisinin İmam Hazretlerinin buyruğu ile yakından ve uzaktan hiçmi hiç bir ilişiği olmadığı bir gerçektir.
Bu yazarların isimlerini beyan etmeye gerek görmüyorum. Ancak yazarın birisi Buyruk ile İlgisi olmıyan mezhep, namaz ve yüz sual gibi gereksiz konulan İmam Caferi Sadık Buyruğu diye yazmışdır.
Diğer bir yazar da yapıtında kız görgüsü, oğlan görgüsü, dört kapılı, sekiz kapılı görgüler ve daha bir çok efsanevi hikâye, bid'at (uydurma şeyler) ve hurafeleri İmam Caferi Sadık (A.S.) Buyruğu adını istismar ederek yazmışlardır.
Diğer bir yazar da yolumuzla hiç bir ilgisi bulunmayan bir sürü soruların talipten sorulmasını ifade etmişlerdir. Aynı yapıtta i halifeye şu kadar para, pire ve rehbere şu kadar para verileceğini taliplere telkin etmektedirler.
Bu yazarlara göre talibe özgürlük hakkı tamtılmamıştır. Adeta talibe eli, kolu, dili bağlı bir köle mesabesinde hak tanınmıştır. Bu İse eski cahiliyyet cağında masum İnsanlara tatbik edilen İnsanlık dışı kurallar idi. O devirlerde masum insanlar köle ve cariye diye panayırlarda ve pazarlarda para karşılığında satılmakta idiler.
Bahsi geçen yazarların "Buyruk,, diye yazdıkları yapıtlarını okuduğumuz zaman dünya yüzünde bulunan insanların hiç birisinin bunların yazmış oldukları ahkâmları nefsinde tatbik etmesi kabili te'lif değildir. Biz deriz ki, sizlerin yazmış olduğunuz bu kuralları yirmibirinci yüzyılın insanlarına köle devrinin yaşantılarını tatbik etmek gayri kabildir.
Çünkü cenab-ı Allah adildir. Hiç bir ferde gücünün yetmediği şeyi yüklemez. Nitekim buyurmuştur. Ali imran Suresi ayet 19: "İnnetdini indellahil'islâm,, Türkçesi: "Allah katında din İslâmiyettlr,, yani Allah'a teslimiyettir, islam dininde ise zorlamak olmadığını emrediyor. Sureyi Bakara ayet
256 Türkçesi: ,,Dinde zorlamak yoktur. Gerçekten doğru
yolla eğri yol apaçık meydana çıkmıştır. Putları inkar edip Allah'a inanan kimse kopmak bilmeyen.sağlam bir kulpa sarılmış olur. Allah işidici ve bilicidir,, Cenabı hak insanlara hiç bir sahada zorluğu emretmemiştir. Yazarların yazmış oldukları, bu ayete tam ters düşmektedir. Cenab-ı Allah insanlara zorluğu değil, kolaylığı emretmektedir. Müzemmil Suresi ayet 20 "İrine Rabbeke yalemu'dan son Gafurun Rahimum,, a kadar ayetin türkçesi: "Rabbın senin gecenin üçte ikisi kadarını bazen de gecenin yarısını, bazen de gecenin üçte birisini seninle beraber bulunan pak bir topluluk ile birlikte iba
detle geçirdiğini bilir Kuran'da size kolay geleni okuyun
Allah sizin içinizde hastalar bulunacağını bilir, başka bir kıs mınızda Allah'ın lütfini, ihsanını elde etmek için yolculuk eder başka bir kısmınızda Allah yolunda savaşır. O halde... Kuran'dan kolay geleni okuyun. Duanızı edin, zekatı (vergi) verin.... Kendiniz için önceden ne hayır yaparsanız Allah katında daha hayırlısını mükafaat bakımından daha büyük olarak onu bulursunuz. Allah'tan mağfiret dileyin. Allah şüphe yok ki, bağışlar ve merhamet ederbuyuruyor.

Ey müminler, bakınız cenab-ı Hak hazretleri insanların gücünün yetmediğini değil, ibadette kolayı na geleni yapmasını emrediyor. Sizler de gerçek talip olmak isterseniz, kimden ge lirse gelsin kulaktan duyma sözlere İtibar, etmemelisiniz. Ve İlahi buyruğa uygun o! mayan telklnatları kimden İşitirseniz İşitiniz ] kabul etmiyeceksiniz. Bize göre verilen tel kinatları akıl, mantık süzgecinden geçirerek eğer söylenenler cenab-ı Hak'kın buyrukla- i rina uygun İse onları sıtkı hulusla kabul et: mek zorundayız. Bunun dışında felan böy le demiş, filan böyle dedi gibi efsanevi söz lere ehemniyet vermemelisiniz
Çünkü Muhammed Ali'nin kurduğu yol ] (Tarık-ı Müstakim) yani doğru yol üzerine kurulmuştur. Ve bütün müminler, evliyalar, enbiyalar, erler, pirler, aşıklar, sadıklar, yanıklar ve uyanıklar tarık-ı Müstakim olan (Güruh-u Naci) süreği ile irşad olmuşlardır. Güruh-u Naci'nin süreğini ve işleğini özlü olarak etraflıca İzahına (açıklamasına) çalışacağız. Mümin kardeşlerimize tavsiyemiz bundan böyle yol ve erkânımızı ve bütün hizmetlerimizi ilâhi buyruka uygun olarak tatbik edersek gelecek neslimiz de İlâhi buyruk üzere yo! ve erkânlarını sürdüreceklerine inanıyorum. Bu sayede doğuda, batıda aynı ahkâmı uygulamış olurlar. Bazı yörelerdeki ihtilâflar aradan kalkmış olur. İşte o zaman birlik beraberliğimiz sağlanmış olur. zaten tek amacımız, çok Önemli olan birlik

Sevgili okuyucular!
Bunca kitapların arasında bir türlü hurafelerden kurtulma imkânıma
yoktur. Hurafelerden kendimizi kurtarabilmemiz için Hak'kın i İhamına İhtiyacımız var. Bir kere yanlışa kapılmışsak doğruyu bulup Bilmemiz olanak sız. Ama Hak'kın gizli ilminden bir damlacık almışsak, çözüm kendiliğinden gelmektedir. Suyun içinde yüzen balıkların suya hasret oldukları gibi, bizler de tonlarca kitapların arasında, gerçeklerin nefes ve bilgilerine hasretiz. Bu yüzden bizler de sizlerin önüne bir demet gül sunuyoruz. Şinasi dede'nin ilahi emirler ile donattığı akıl ve mantığını da koyarak hazırladığı "Allah'ın insanlardan ne istiyor,, isimli buyruktan bölümler size sunuyoruz. Takdir siz okuyucularımızındır. beraberliğimizi sağlamaktır.

Bizleri üzen diğer bir husus bazı yörelerde kutsal olan amacımız 12-hizmeti noksan yapmaktadırlar. Ve bazı yörelerce de 12-hizmetin aslından değiştirip kendi mizaçlarına uygun tatbik ettiklerine de tanık oluyoruz. Temennimiz bundan sonra bu gibi akıl mantık dışı adet ve töreleri bırakıp 12-hizmeti ilâhi buyruk üzere uygulamalıyız. Doğu ve batı hızmetleri ilâhi buyruk üzere uyguladıkları zaman aradaki tefrika ve dedikodular ortadan kalkmış olur. Birliğimiz sağlanmış olur.
Bu konu üzerinde bu kadar israr etmemizin nedeni bir talibi diğer bir yörenin adet ve töresinden bilgisi ol--ı.âğından yabancı sayılıyor. Ve o can da o toplum içinde mahçup duruma düşüyor. Bu yörenin insanları da, başka bir yöreye gittiğinde o da oranın hizmetlerinden bilgisi olmadğinda o da mahcup duruma düşüyor. Ve hem de horlanıyor.
Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için bütün bölgeler birlikte
ilahi buyruk kurallarına uyarak, doğuda ve batıda aynı ahkâm uyguladıkları takdirde, aradaki ikilik ve çelişki kendiliğin-
kalkmış olur

Sizlere yukarıda sunulan bu yazı aşağıdaki BUYRUK adlı eserinden alınmıştır. Kitap yazışma adresimizden istenebilir!

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz